Stále pokračujeme

Vzácní přímluvci a přátelé Izraele,

stále pokračujeme v přímluvách dle modlitebního kalendáře, děkujeme za vytrvalost.

V Izraeli jsou těžké časy, mnoho rodin truchlí pro své bližní  a  modlitby jsou tím více důležité . Potěšujte můj lid, říká Bůh.

Svědectví našich životů také je, že z modlitebního nasazení bereme požehnání i do svých osobních životů.

Dům modliteb v Jeruzalémě stále držíme a těšíme se na společné modlitby z tohoto strategického místa.

Šalom vám všem.

Poděkování

Věrní přátelé Izraele,

přeji vám v roce 2024 osvícený vnitřní zrak, kterým uvidíme k jaké naději nás Bůh povolal a jak bohaté a slavné je naše dědictví v jeho svatém lidu a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme.
Již po několikáté během naší desetileté stráže u  Zlaté brány v Jeruzalémě čelíme náhlým změnám a napětí, ale šokující byl den 7.10.2023
Početná skupina z našeho domu modliteb odletěla jedním z evakuačních letů do Čech a dům zůstal prázdný.
Izrael zahalen smutkem však nezůstal dlouho opuštěný. Bůh chce abychom potěšovali město  Krále králů a Jeho vyvolený lid.
Vkládá sám svrchovaně touhu do srdce po Jeruzalému a povolává odvážné. Mezi těmito jsou také správkyně, které už opět slouží uctíváním a přímluvou v Česko-slovenském domě modliteb a jsou připraveny i vás uvítat ve Svaté zemi.
Věříme, že čas přímluv na tomto vzácném a strategickém místě v rodném jazyce, pro Čechy  Slováky ještě nekončí.
Děkujeme Bohu, že nás zachoval.
Děkujeme všem, kteří se vytrvale modlíte za Izrael.
Všem, co jste zapojení v modlitební štafetě, kde je možné se stále připojit a dle modlitební tabulky se do neobsazených časů přidat. Tabulka je na našich stránkách nahoře v liště.
Děkujeme také všem, kteří jste tuto misi podpořili finančně. Bůh má, věříme, pro vás mnohonásobnou odměnu.
Zároveň prosíme o finanční podporu, abychom mohli zaplatit nájemné a další poplatky s domem modliteb spojené.
Protože jsme nemohli od října střádat z vybraných peněz za ubytování od poutníků, kteří nepřijíždí, potřebujeme nastřádat peníze do července odjinud.
Pokud vám Bůh položí na srdce přispět  aby se dům modliteb dál udržel, můžete zaslat peníze na účet.
577409193/0300 variabilní symbol: 2600
S vděčností a úctou v lásce Kristově se loučí Květa

Modlitby za Židy

Modlitby za Židy jsou důležité, bez nich to nepůjde…
jak je psáno o Židech: ‚Bůh otupil jejich mysl, dal jim oči, aby neviděli… Jestliže tedy jejich selháním svět získal a jejich úpadek obohatil pohany, co teprve, až se všichni obrátí?… Jestliže jejich zavržení znamenalo smíření světa s Bohem, co jiného bude znamenat jejich přijetí než vzkříšení mrtvých! Římanům 11, 8-1

Jestliže však některé větve byly vylomeny a ty, planá oliva, jsi byl naroubován na jejich místo a bereš sílu z kořene ušlechtilé olivy, nevynášej se nad ty větve! Začneš-li se vynášet, vzpomeň si, že ty neneseš kořen, nýbrž kořen nese tebe! Řekneš snad: Ty větve byly vylomeny, abych já byl naroubován. Dobře. Byly vylomeny pro svou nevěru, ty však stojíš vírou. Nepovyšuj se, ale boj se!… Jestliže tys byl vyťat ze své plané olivy a proti přírodě naroubován na ušlechtilou olivu, tím spíše budou na svou vlastní olivu naroubováni ti, kteří k ní od přírody patří!… Část Izraele propadla zatvrzení, avšak jen do té doby, pokud nevejde plný počet pohanů. Pak bude spasen všechen Izrael, jak je psáno: ‚Přijde ze Siónu vysvoboditel, odvrátí od Jákoba bezbožnost; to bude má smlouva s nimi, až sejmu jejich hříchy.‘        Římanům 11, 18 -27

Žalm 122

Poutní píseň Davidova. Zaradoval jsem se, když mi řekli: Půjdeme do Hospodinova domu! A naše nohy již stojí ve tvých branách, Jeruzaléme. Jeruzalém je zbudován jako město semknuté v jediný celek. Tam nahoru vystupují kmeny, Hospodinovy to kmeny, Izraeli na svědectví, vzdát Hospodinovu jménu chválu. Tam jsou postaveny soudné stolce, stolce Davidova domu. Vyprošujte Jeruzalému pokoj: Kéž v klidu žijí ti, kdo tě milují! Kéž je na tvých valech pokoj, kéž se tvé paláce těší klidu! Pro své bratry, pro své druhy vyhlašuji: „Budiž v tobě pokoj!“ Pro dům Hospodina, našeho Boha, usiluji o tvé dobro.

Mrtví vstávají

Mrtví vstávají

Duchovně mrtví lidé potřebují probudit, oživit Duchem Božím.Ezechiel píše o údolí suchých kostí.

Tvoji mrtví obživnou, má mrtvá těla vstanou! Probuďte se, plesejte, kdo přebýváte v prachu! Vždyť tvá rosa je rosou světel, porazíš i zemi stínů.

Izaijáš 26,19

Tu mi řekl: „Prorokuj o duchu, lidský synu, prorokuj a řekni mu: Toto praví Panovník Hospodin: Přijď, duchu, od čtyř větrů a zaduj na tyto povražděné, ať ožijí!

Když jsem prorokoval, jak mi přikázal, vešel do nich duch a oni ožili. Postavili se na nohy a bylo to převelmi veliké vojsko,

Potom mi řekl: „Lidský synu, tyto kosti, to je všechen dům izraelský. Hle, říkají: ‚Naše kosti uschly, zanikla naše naděje, jsme ztraceni.‘ ¨Ezechiel 37 , 9-10

údolí rozhodnutí

 Na úpatí Olivové hory je údolí rozhodnutí 

V Getsemanské zahradě se Ježíš rozhodl pro nás. Také my se každý den rozhodujeme, můžeš také udělat důležité rozhodnutí.

Lukáš 22, 39-44

Potom se jako obvykle odebral na Olivovou horu; učedníci ho následovali. Když došel na místo, řekl jim: „Modlete se, abyste neupadli do pokušení.“

Pak se od nich vzdálil, co by kamenem dohodil, klekl a modlil se: „Otče, chceš-li, odejmi ode mne tento kalich, ale ne má, nýbrž tvá vůle se staň.“ Tu se mu zjevil anděl z nebe a dodával mu síly. Ježíš v úzkostech zápasil a modlil se ještě usilovněji; jeho pot kanul na zem jako krůpěje krve.

Můžeš se rozhodnout být aktivním, bdícím strážcem svého srdce, své rodiny, vesnice, města, národa i Jeruzaléma.

Izajáš 62: 6-7

Na tvých hradbách, Jeruzaléme, jsem ustanovil strážce, po celý den a po celou noc ať nikdy nejsou zticha. Vy, kteří připomínáte Hospodina, nedopřávejte si klidu! Nedopřávejte mu klidu, dokud nepostaví Jeruzalém, dokud mu nevrátí v zemi chvalozpěv.

Olivová hora

Co se stalo na Olivové hoře 

Ježíš – Ješua zde plakal

Když už se blížil ke svahu Olivové hory, počal celý zástup učedníků radostně a hlasitě chválit Boha za všechny mocné činy, které viděli. Volali: „Požehnaný král, který přichází ve jménu Hospodinově. Na nebi pokoj a sláva na výsostech.“ Tu mu řekli někteří farizeové ze zástupu: „Mistře, napomeň své učedníky!“Odpověděl: „Pravím vám, budou-li oni mlčet, bude volat kamení.“ Když už byl blízko a uzřel město, dal se nad ním do pláče a řekl: „Kdybys poznalo v tento den i ty, co vede k pokoji! Avšak je to skryto tvým očím. Přijdou na tebe dny, kdy tvoji nepřátelé postaví kolem tebe val, obklíčí tě a sevřou ze všech stran. Srovnají tě se zemí a s tebou i tvé děti; nenechají v tobě kámen na kameni, poněvadž jsi nepoznalo čas, kdy se Bůh k tobě sklonil.     Lukáš 19, 37-44

Ješua zde odpočíval

Neboť toto praví Panovník Hospodin, Svatý Izraele: „V obrácení a ztišení bude vaše spása, v klidu a důvěře vaše vítězství.  Izajáš 30, 15

Když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, lámal a dával učedníkům se slovy: „Vezměte, jezte, toto jest mé tělo.“ Pak vzal kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy: „Pijte z něho všichni. Neboť toto jest má krev, která zpečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé na odpuštění hříchů. Pravím vám, že již nebudu pít z tohoto plodu vinné révy až do toho dne, kdy budu s vámi pít kalich nový v království svého Otce.“ Potom zazpívali chvalozpěv a vyšli na Olivovou horu. Matouš 26, 26-29

Ješua zde spal, nocoval

Ježíš však odešel na Olivovou horu. Na úsvitě přišel opět do chrámu a všechen lid se k němu shromažďoval. On se posadil a učil je.          Jan 8, 1-2

Ješua byl odsud vzat do nebe

Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel. A když upřeně hleděli k nebi za ním, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu a řekli: „Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet.“ Potom se z hory, které se říká Olivová, vrátili do Jeruzaléma; není to daleko, jen asi kolik je dovoleno ujít v sobotu.  Skutky 1, 9-10

Co se stane na Olivové hoře

V onen den stanou jeho nohy na hoře Olivové, ležící na východ od Jeruzaléma. Olivová hora se rozpoltí vpůli od východu na západ velmi širokým údolím. Polovina hory uhne k severu a polovina k jihu. Zacharijáš 14, 4

 

Hospodinova hora

Komu bude patřit Hospodinova hora?

Žalm 24

Hospodinova je země se vším, co je na ní, svět i ti, kdo na něm sídlí.                                                                                                                        To on základ na mořích jí kladl, pevně ji usadil nad vodními proudy.                                                                                                                              Kdo vystoupí na Hospodinovu horu? A kdo stanout smí na jeho svatém místě?                                                                                                    Ten, kdo má čisté ruce a srdce ryzí, ten, kdo nezneužije mou duši, ten, kdo nepřísahá lstivě.                                                                                  Ten dojde požehnání od Hospodina, spravedlnosti od Boha, své spásy.                                                                                                                      To je pokolení těch, kdo se na jeho vůli dotazují. Ti, kdo hledají tvou tvář – toť Jákob.                                                                                                Brány, zvedněte výše svá nadpraží, výše se zvedněte, vchody věčné, ať může vejít Král slávy.                                                                                Kdo to je Král slávy? Hospodin, mocný bohatýr, Hospodin, bohatýr v boji.                                                                                                                    Brány, zvedněte výše svá nadpraží, výše je zvedněte, vchody věčné, ať může vejít Král slávy.                                                                              Kdo to je Král slávy? Hospodin zástupů, on je Král slávy.

Tato hora tedy bude patřit těm, o kterých se píše v žalmu 24. Bůh tvoří svým slovem stále. Aby se stalo to, co není. Nás pozval ke spolupráci, stvořil nás ke svému obrazu a my můžeme tvořit spolu s ním a rozhýbávat anděly. 

Dobrořečte Hospodinu, jeho andělé, vy mocní hrdinové, kteří činíte jeho slovo, poslušni jeho slova!  Žalm 103, 20

I stane se v posledních dnech, že se hora Hospodinova domu bude tyčit nad vrcholy hor, bude povznesena nad pahorky a budou k ní proudit národy. Mnohé pronárody půjdou a budou se pobízet: „Pojďte, vystupme na Hospodinovu horu, do domu Boha Jákobova. Bude nás učit svým cestám a my budeme chodit po jeho stezkách.“  Ze Sijónu vyjde zákon, slovo Hospodinovo z Jeruzaléma. Micheáš 4, 1-2

Hospodinova hora je hora Mórija

Po těch událostech chtěl Bůh Abrahama vyzkoušet. Řekl mu: „Abrahame!“ Ten odvětil: „Tu jsem.“ A Bůh řekl: „Vezmi svého jediného syna Izáka, kterého miluješ, odejdi do země Mórija a tam ho obětuj jako oběť zápalnou na jedné hoře, o níž ti povím!“ Za časného jitra osedlal tedy Abraham osla, vzal s sebou dva své služebníky a svého syna Izáka, naštípal dříví k zápalné oběti a vydal se k místu, o němž mu Bůh pověděl. Když se Abraham třetího dne rozhlédl a spatřil v dálce to místo, řekl služebníkům: „Počkejte tu s oslem, já s chlapcem půjdeme dále, vzdáme poctu Bohu a pak se k vám vrátíme.“ Genesis 22, 2-5

 

 

Vody živé

Požehnání nemusí být vždy pohodlné. Je-li hodně úrody, je třeba hodně pracovat na sklizni. Jdeš-li vodou po kotníky, je to příjemné. Jdeš-li vodou po kolena, dá to práci, ale stále ještě to máš pod kontrolou. Musíš-li už plavat, důvěřuješ, že tě proud (Ducha svatého) neunese na nebezpečné místo.

Kolik je právě na zemi Vody živé ?

Kolik by jí mělo být, aby uzdravila zemi ?

A ukázal mi řeku živé vody, čiré jako křišťál, která vyvěrala u trůnu Božího a Beránkova. Uprostřed města na náměstí, z obou stran řeky, bylo stromoví života nesoucí ovoce dvanáctkrát do roka; každý měsíc dozrává na něm ovoce a jeho listí má léčivou moc pro všechny národy. Zjevení 22, 1-2

Přivedl mě znovu ke vchodu do domu. A hle, zespodu prahu domu vytékala k východu voda; průčelí domu je totiž obráceno k východu a voda tekla dolů zpod pravého boku domu na jižní straně oltáře. A vyvedl mě branou severní a vedl mě venku okolo k vnější bráně směrem na východ. A hle, voda se řinula z pravého boku domu. Když odcházel ten muž na východ, měl v ruce měřicí šňůru. Odměřil tisíc loket a provedl mě vodou; vody bylo po kotníky. Znovu odměřil tisíc a provedl mě vodou; vody bylo po kolena. Odměřil další tisíc a provedl mě; vody bylo po bedra. Odměřil ještě tisíc a potok nebylo možno přebrodit; voda vystoupila a muselo se v ní plavat; byl to potok, který se už nedal přebrodit. Řekl mi: „Vidíš, lidský synu?“ Vedl mě dál a znovu mě přivedl k břehu toho potoka. Když jsem se tam vrátil, hle, na břehu potoka bylo po obou stranách velmi mnoho stromoví. I řekl mi: „Tato voda odtéká do východního obvodu, teče dolů do Araby a vlévá se do moře. Tam, kde vtéká do moře, stávají se vody zdravými.“ Ezechiel 47, 1-2

Je dobré vyznávat svůj hřích, nežít jen z minulosti, ale denně sbírat manu, denně je třeba pít z pramene spásy. Číst, poslouchat slovo Boží. Dvojí zlo spáchal můj lid: Opustili mne, zdroj živých vod a vytesali si cisterny, cisterny rozpukané, jež vodu neudrží.“ Jeremiáš 2, 13

Naděje Izraele, Hospodine, všichni, kdo tě opouštějí, propadnou hanbě. Ti, kdo se ode mne odvracejí, jsou zapsáni v zemi stínů , protože opustili zdroj živých vod, Hospodina.Jeremiáš 17, 23 Duch a Nevěsta říkají : „Pojď“ Kdo slyší, ať také řekne „Pojď“. Kdo žízní, ať také přijde. A kdo chce, ať zdarma nabere vodu života.  Zjevení 22, 17

V poslední, velký den svátků Ježíš vystoupil a zvolal: „Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! Kdo věří ve mne, proudy živé vody poplynou z jeho nitra, jak praví Písmo.“ Jan 7, 37-38

 

Příprava cesty Bohu

Příprava cesty Bohu a jeho lidu

Příprava cesty: Srdce lidí bez důstojnosti, budiž pozvednuta Pravdou, že jsou stvořeni k obrazu Božímu.                                          Hory pýchy, pozvedající se proti pravdě, budiž poníženy.

Izajáš 62, 10                                                                                                                                                                                                                  Projděte, projděte branami! Připravte lidu cestu! Vyrovnejte, vyrovnejte silnici! Odstraňte kamení! Zvedněte korouhev nad národy!

Izajáš 40, 3                                                                                                                                                                                                                             Hlas volajícího: „Připravte na poušti cestu Hospodinu! Vyrovnejte na pustině silnici pro našeho Boha! Každé údolí ať je vyvýšeno, každá hora a pahorek sníženy. Pahorkatina ať v rovinu se změní a horské hřbety v pláně.

Báruk 5, 7                                                                                                                                                                                                                                    Bůh totiž uložil, aby byla snížena každá vysoká hora i odvěké pahorky, aby byly vyplněny propasti a země urovnána, aby Izrael bezpečně kráčel ve slávě Boží.

Ezechiel 11, 19-20                                                                                                                                                                                                                   A dám jim jedno srdce a nového ducha vložím do jejich nitra, odstraním z jejich těla srdce kamenné a dám jim srdce z masa, aby žili podle mých ustanovení, zachovávali má nařízení a plnili je. I budou mým lidem a já budu jejich Bohem.

 

 

Zlatá brána – co se o ní píše

 Zlatá brána – co se o ní píše

 Brána Milosti neboli Zlatá brána nebo Východní brána, také zvaná Věčný vchod

Co se u brány už stalo

 Příchod Boží slávy za krále Šalamouna

2. Paralipomenon 5, 13-14                                                                                                                                                                                    Trubači a zpěváci hráli a zpívali zároveň, aby Hospodinova chvála a oslava zněla jednohlasně. Když se začalo hrát na pozouny a cimbály a jiné hudební nástroje, chválili Hospodina, protože je dobrý a jeho milosrdenství je věčné. I naplnil oblak ten dům, dům Hospodinův, takže kněží kvůli tomu oblaku nemohli konat službu, neboť Boží dům naplnila Hospodinova sláva.

 Odchod Boží slávy

Ezechiel 10, 18-19                                                                                                                                                                                                I vyšla Hospodinova sláva od prahu domu a postavila se nad cheruby. Cherubové roztáhli křídla a vznesli se před mýma očima ze země. Spolu s nimi se hnula i kola. Sláva stanula u vchodu východní brány Hospodinova domu. Sláva Boha Izraele byla nahoře nad nimi.

 

Ezechiel 11, 17-23

Proto řekni: Toto praví Panovník Hospodin: I shromáždím vás z těch národů a vezmu vás z těch zemí, do nichž jste byli rozptýleni, a dám vám izraelskou zemi. Přijdou tam a odstraní z ní všechny její ohavné modly a všechny její odporné věci. A dám jim jedno srdce a nového ducha vložím do vašeho nitra, odstraním z jejich těla srdce kamenné a dám jim srdce masité, aby žili podle mých ustanovení, zachovávali má nařízení a plnili je . I budou mým lidem a já budu jejich Bohem. Avšak ohledně srdce těch, jejichž srdce chodí za jejich ohavnými modlami a za jejich odpornými věcmi: Jejich cestu jsem uvalil na jejich hlavu, je výrok Panovníka Hospodina. Tu cherubové pozdvihli svá křídla, kola měli vedle sebe a sláva Boha Izraele byla nahoře nad nimi. A Hospodinova sláva vystoupila zprostřed města a zůstala stát nad horou, která je na východ od města.

Skutky 1, 9-10

Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel.A když upřeně hleděli k nebi za ním, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu a řekli: „Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet.“ Potom se z hory, které se říká Olivová, vrátili do Jeruzaléma; není to daleko, jen asi kolik je dovoleno ujít v sobotu.

Od té doby je brána zavřená 

 

Zavřená brána

 Ezechiel 44, 1-3

Pak mě odvedl cestou k vnější bráně do svatyně, obrácené k východu. Byla zavřená. Hospodin mi řekl: „Tato brána zůstane zavřená; nebude otvírána a nikdo jí nebude vstupovat, neboť skrze ni vstoupil Hospodin, Bůh Izraele. Proto zůstane uzavřena.Jen kníže, protože je knížetem, bude v ní sedat, aby jedl před Hospodinem chléb. Bude vcházet dvoranou brány a touž cestou vyjde.“

 Ezechiel 46, 12

Připraví-li kníže Hospodinu dobrovolnou oběť zápalnou nebo dobrovolné oběti pokojné, ať je mu otevřena brána obrácená k východu. Jako svou oběť zápalnou a své oběti pokojné připraví totéž, co připravil v den odpočinku. Potom vyjde a po jeho odchodu bude brána uzavřena.

 Naše srdce mají být uzavřena pro každou nečistotu, protože branou našeho srdce prošla Boží sláva – Ježíš.

 Zjevení Janovo 3, 20

Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.

 

Co se u brány teprve stane

Příchod Boží slávy

Ezechiel 43, 1

Pak mě přivedl k bráně, k té která byla obrácená směrem na východ. A hle, sláva Boha Izraele přicházela směrem od východu; jeho hlas zněl jako zvuk mnohých vod a země zasvítila od jeho slávy.

Zjevení Janovo 1, 7

Hle, přichází v oblacích! Uzří ho každé oko, i ti, kdo ho probodli, a budou kvůli němu naříkat všechna pokolení země. Tak jest, amen.”

Otevření věčných vchodů.

Otevři bránu svého srdce. Můžeš říct  nahlas slovo, které tvoří.  Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.  Římanům 10, 9

Braň bránu

Především střež a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život. Přísloví 4, 23

Otevři bránu své rodiny, vesnice, města, krajiny, národa.

Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla.   1. Petrův 2, 9

Požádej, a národy ti předám do dědictví, v trvalé vlastnictví i dálavy země.  Žalm 2, 8

Střež a otvírej také Východní bránu, kterou přijde Ješua. Připravuj cestu.

A Duch i Nevěsta praví: „Přijď!“ A kdokoli to slyší, ať řekne: „Přijď!“ Kdo žízní, ať přistoupí; kdo touží, ať zadarmo nabere vody života. Zjevení Janovo 22, 17

Brány, zvedněte výše svá nadpraží, výše se zvedněte, vchody věčné, ať může vejít Král slávy.                                                              Kdo to je Král slávy? Hospodin, mocný bohatýr, Hospodin, bohatýr v boji.                                                                                                      Brány, zvedněte výše svá nadpraží, výše je zvedněte, vchody věčné, ať může vejít Král slávy.                                                                      Kdo to je Král slávy? Hospodin zástupů, on je Král slávy!  Žalm 24,7

 Duch a Nevěsta říkají: „Přijď!“

Vítej Ješuo, jsi vítaný Králi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Žalm 122  

Poutní píseň Davidova. Zaradoval jsem se, když mi řekli: Půjdem do Hospodinova domu! A naše nohy již stojí ve tvých branách, Jeruzaléme. Jeruzalém je zbudován jako město semknuté v jediný celek.Tam nahoru vystupují kmeny, Hospodinovy to kmeny, Izraeli na svědectví, vzdát Hospodinovu jménu chválu. Tam jsou postaveny soudné stolce, stolce Davidova domu.                                                        Vyprošujte Jeruzalému pokoj: Kéž v klidu žijí ti, kdo tě milují! Kéž je na tvých valech pokoj, kéž se tvé paláce těší klidu!                            Pro své bratry, pro své druhy vyhlašuji: „Budiž v tobě pokoj!“ Pro dům Hospodina, našeho Boha, usiluji o tvé dobro.

 

Modlitby za Židy jsou důležité, bez nich to nepůjde…

Jak je psáno o Židech: ‚Bůh otupil jejich mysl, dal jim oči, aby neviděli… Jestliže tedy jejich selháním svět získal a jejich úpadek obohatil pohany, co teprve, až se všichni obrátí?… Jestliže jejich zavržení znamenalo smíření světa s Bohem, co jiného bude znamenat jejich přijetí než vzkříšení mrtvých!  Římanům 11, 8-15

Jestliže však některé větve byly vylomeny a ty, planá oliva, jsi byl naroubován na jejich místo a bereš sílu z kořene ušlechtilé olivy, nevynášej se nad ty větve! Začneš-li se vynášet, vzpomeň si, že ty neneseš kořen, nýbrž kořen nese tebe! Řekneš snad: Ty větve byly vylomeny, abych já byl naroubován. Dobře. Byly vylomeny pro svou nevěru, ty však stojíš vírou. Nepovyšuj se, ale boj se! … Jestliže tys byl vyťat ze své plané olivy a proti přírodě naroubován na ušlechtilou olivu, tím spíše budou na svou vlastní olivu naroubováni ti, kteří k ní od přírody patří!… Část Izraele propadla zatvrzení, avšak jen do té doby, pokud nevejde plný počet pohanů. Pak bude spasen všechen Izrael, jak je psáno: ‚Přijde ze Siónu vysvoboditel, odvrátí od Jákoba bezbožnost; to bude má smlouva s nimi, až sejmu jejich hříchy.‘   Římanům 11, 18 -27

 

Mrtví vstávají

Duchovně mrtví lidé potřebují probudit, oživit Duchem Božím.

Tvoji mrtví obživnou, má mrtvá těla vstanou! Probuďte se, plesejte, kdo přebýváte v prachu! Vždyť tvá rosa je rosou světel, porazíš i zemi stínů.  Izajáš 26, 19

Ezechiel píše o údolí suchých kostí: Tu mi řekl: „Prorokuj o duchu, lidský synu, prorokuj a řekni mu: Toto praví Panovník Hospodin: Přijď, duchu, od čtyř větrů a zaduj na tyto povražděné, ať ožijí!” Ezechiel 37, 9-10

Když jsem prorokoval, jak mi přikázal, vešel do nich duch a oni ožili. Postavili se na nohy a bylo to převelmi veliké vojsko,potom mi řekl: „Lidský synu, tyto kosti, to je všechen dům izraelský. Hle, říkají: ‚Naše kosti uschly, zanikla naše naděje, jsme ztraceni.‘ Proto prorokuj a řekni jim” Toto praví Panovník Hospodin: Hle, já otevřu vaše hroby a vyvedu vás z vašich hrobů, můj lide a přivedu vás do izraelské země.  Ezechiel 37, 12