Modlitby za Židy

Modlitby za Židy jsou důležité, bez nich to nepůjde…
jak je psáno o Židech: ‚Bůh otupil jejich mysl, dal jim oči, aby neviděli……..Jestliže tedy jejich selháním svět získal a jejich úpadek obohatil pohany, co teprve, až se všichni obrátí?……..Jestliže jejich zavržení znamenalo smíření světa s Bohem, co jiného bude znamenat jejich přijetí než vzkříšení mrtvých! Římanům 11,8-15

Jestliže však některé větve byly vylomeny a ty, planá oliva, jsi byl naroubován na jejich místo a bereš sílu z kořene ušlechtilé olivy,nevynášej se nad ty větve! Začneš-li se vynášet, vzpomeň si, že ty neneseš kořen, nýbrž kořen nese tebe!Řekneš snad: Ty větve byly vylomeny, abych já byl naroubován.Dobře. Byly vylomeny pro svou nevěru, ty však stojíš vírou. Nepovyšuj se, ale boj se! ……Jestliže tys byl vyťat ze své plané olivy a proti přírodě naroubován na ušlechtilou olivu, tím spíše budou na svou vlastní olivu naroubováni ti, kteří k ní od přírody patří!….. Část Izraele propadla zatvrzení, avšak jen do té doby, pokud nevejde plný počet pohanů.Pak bude spasen všechen Izrael, jak je psáno: ‚Přijde ze Siónu vysvoboditel, odvrátí od Jákoba bezbožnost;to bude má smlouva s nimi, až sejmu jejich hříchy.‘ Římanům 11, 18 -27

Žalm 122

Poutní píseň, Davidova. Zaradoval jsem se, když mi řekli: Půjdem do Hospodinova domu!A naše nohy již stojí ve tvých branách, Jeruzaléme.Jeruzalém je zbudován jako město semknuté v jediný celek.Tam nahoru vystupují kmeny, Hospodinovy to kmeny, Izraeli na svědectví, vzdát Hospodinovu jménu chválu.Tam jsou postaveny soudné stolce, stolce Davidova domu.Vyprošujte Jeruzalému pokoj: Kéž v klidu žijí 9 ti, kdo tě milují! Kéž je na tvých valech pokoj, kéž se tvé paláce těší klidu!Pro své bratry, pro své druhy vyhlašuji: „Budiž v tobě pokoj!“Pro dům Hospodina, našeho Boha, usiluji o tvé dobro.