Zlatá brána – co se o ní píše

 Zlatá brána – co se o ní píše

 Brána Milosti neboli Zlatá brána nebo Východní brána, také zvaná Věčný vchod

Co se u brány už stalo

 Příchod Boží slávy za krále Šalamouna

2. Paralipomenon 5, 13-14                                                                                                                                                                                    Trubači a zpěváci hráli a zpívali zároveň, aby Hospodinova chvála a oslava zněla jednohlasně. Když se začalo hrát na pozouny a cimbály a jiné hudební nástroje, chválili Hospodina, protože je dobrý a jeho milosrdenství je věčné. I naplnil oblak ten dům, dům Hospodinův, takže kněží kvůli tomu oblaku nemohli konat službu, neboť Boží dům naplnila Hospodinova sláva.

 Odchod Boží slávy

Ezechiel 10, 18-19                                                                                                                                                                                                I vyšla Hospodinova sláva od prahu domu a postavila se nad cheruby. Cherubové roztáhli křídla a vznesli se před mýma očima ze země. Spolu s nimi se hnula i kola. Sláva stanula u vchodu východní brány Hospodinova domu. Sláva Boha Izraele byla nahoře nad nimi.

 

Ezechiel 11, 17-23

Proto řekni: Toto praví Panovník Hospodin: I shromáždím vás z těch národů a vezmu vás z těch zemí, do nichž jste byli rozptýleni, a dám vám izraelskou zemi. Přijdou tam a odstraní z ní všechny její ohavné modly a všechny její odporné věci. A dám jim jedno srdce a nového ducha vložím do vašeho nitra, odstraním z jejich těla srdce kamenné a dám jim srdce masité, aby žili podle mých ustanovení, zachovávali má nařízení a plnili je . I budou mým lidem a já budu jejich Bohem. Avšak ohledně srdce těch, jejichž srdce chodí za jejich ohavnými modlami a za jejich odpornými věcmi: Jejich cestu jsem uvalil na jejich hlavu, je výrok Panovníka Hospodina. Tu cherubové pozdvihli svá křídla, kola měli vedle sebe a sláva Boha Izraele byla nahoře nad nimi. A Hospodinova sláva vystoupila zprostřed města a zůstala stát nad horou, která je na východ od města.

Skutky 1, 9-10

Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel.A když upřeně hleděli k nebi za ním, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu a řekli: „Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet.“ Potom se z hory, které se říká Olivová, vrátili do Jeruzaléma; není to daleko, jen asi kolik je dovoleno ujít v sobotu.

Od té doby je brána zavřená 

 

Zavřená brána

 Ezechiel 44, 1-3

Pak mě odvedl cestou k vnější bráně do svatyně, obrácené k východu. Byla zavřená. Hospodin mi řekl: „Tato brána zůstane zavřená; nebude otvírána a nikdo jí nebude vstupovat, neboť skrze ni vstoupil Hospodin, Bůh Izraele. Proto zůstane uzavřena.Jen kníže, protože je knížetem, bude v ní sedat, aby jedl před Hospodinem chléb. Bude vcházet dvoranou brány a touž cestou vyjde.“

 Ezechiel 46, 12

Připraví-li kníže Hospodinu dobrovolnou oběť zápalnou nebo dobrovolné oběti pokojné, ať je mu otevřena brána obrácená k východu. Jako svou oběť zápalnou a své oběti pokojné připraví totéž, co připravil v den odpočinku. Potom vyjde a po jeho odchodu bude brána uzavřena.

 Naše srdce mají být uzavřena pro každou nečistotu, protože branou našeho srdce prošla Boží sláva – Ježíš.

 Zjevení Janovo 3, 20

Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.

 

Co se u brány teprve stane

Příchod Boží slávy

Ezechiel 43, 1

Pak mě přivedl k bráně, k té která byla obrácená směrem na východ. A hle, sláva Boha Izraele přicházela směrem od východu; jeho hlas zněl jako zvuk mnohých vod a země zasvítila od jeho slávy.

Zjevení Janovo 1, 7

Hle, přichází v oblacích! Uzří ho každé oko, i ti, kdo ho probodli, a budou kvůli němu naříkat všechna pokolení země. Tak jest, amen.”

Otevření věčných vchodů.

Otevři bránu svého srdce. Můžeš říct  nahlas slovo, které tvoří.  Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.  Římanům 10, 9

Braň bránu

Především střež a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život. Přísloví 4, 23

Otevři bránu své rodiny, vesnice, města, krajiny, národa.

Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla.   1. Petrův 2, 9

Požádej, a národy ti předám do dědictví, v trvalé vlastnictví i dálavy země.  Žalm 2, 8

Střež a otvírej také Východní bránu, kterou přijde Ješua. Připravuj cestu.

A Duch i Nevěsta praví: „Přijď!“ A kdokoli to slyší, ať řekne: „Přijď!“ Kdo žízní, ať přistoupí; kdo touží, ať zadarmo nabere vody života. Zjevení Janovo 22, 17

Brány, zvedněte výše svá nadpraží, výše se zvedněte, vchody věčné, ať může vejít Král slávy.                                                              Kdo to je Král slávy? Hospodin, mocný bohatýr, Hospodin, bohatýr v boji.                                                                                                      Brány, zvedněte výše svá nadpraží, výše je zvedněte, vchody věčné, ať může vejít Král slávy.                                                                      Kdo to je Král slávy? Hospodin zástupů, on je Král slávy!  Žalm 24,7

 Duch a Nevěsta říkají: „Přijď!“

Vítej Ješuo, jsi vítaný Králi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Žalm 122  

Poutní píseň Davidova. Zaradoval jsem se, když mi řekli: Půjdem do Hospodinova domu! A naše nohy již stojí ve tvých branách, Jeruzaléme. Jeruzalém je zbudován jako město semknuté v jediný celek.Tam nahoru vystupují kmeny, Hospodinovy to kmeny, Izraeli na svědectví, vzdát Hospodinovu jménu chválu. Tam jsou postaveny soudné stolce, stolce Davidova domu.                                                        Vyprošujte Jeruzalému pokoj: Kéž v klidu žijí ti, kdo tě milují! Kéž je na tvých valech pokoj, kéž se tvé paláce těší klidu!                            Pro své bratry, pro své druhy vyhlašuji: „Budiž v tobě pokoj!“ Pro dům Hospodina, našeho Boha, usiluji o tvé dobro.

 

Modlitby za Židy jsou důležité, bez nich to nepůjde…

Jak je psáno o Židech: ‚Bůh otupil jejich mysl, dal jim oči, aby neviděli… Jestliže tedy jejich selháním svět získal a jejich úpadek obohatil pohany, co teprve, až se všichni obrátí?… Jestliže jejich zavržení znamenalo smíření světa s Bohem, co jiného bude znamenat jejich přijetí než vzkříšení mrtvých!  Římanům 11, 8-15

Jestliže však některé větve byly vylomeny a ty, planá oliva, jsi byl naroubován na jejich místo a bereš sílu z kořene ušlechtilé olivy, nevynášej se nad ty větve! Začneš-li se vynášet, vzpomeň si, že ty neneseš kořen, nýbrž kořen nese tebe! Řekneš snad: Ty větve byly vylomeny, abych já byl naroubován. Dobře. Byly vylomeny pro svou nevěru, ty však stojíš vírou. Nepovyšuj se, ale boj se! … Jestliže tys byl vyťat ze své plané olivy a proti přírodě naroubován na ušlechtilou olivu, tím spíše budou na svou vlastní olivu naroubováni ti, kteří k ní od přírody patří!… Část Izraele propadla zatvrzení, avšak jen do té doby, pokud nevejde plný počet pohanů. Pak bude spasen všechen Izrael, jak je psáno: ‚Přijde ze Siónu vysvoboditel, odvrátí od Jákoba bezbožnost; to bude má smlouva s nimi, až sejmu jejich hříchy.‘   Římanům 11, 18 -27

 

Mrtví vstávají

Duchovně mrtví lidé potřebují probudit, oživit Duchem Božím.

Tvoji mrtví obživnou, má mrtvá těla vstanou! Probuďte se, plesejte, kdo přebýváte v prachu! Vždyť tvá rosa je rosou světel, porazíš i zemi stínů.  Izajáš 26, 19

Ezechiel píše o údolí suchých kostí: Tu mi řekl: „Prorokuj o duchu, lidský synu, prorokuj a řekni mu: Toto praví Panovník Hospodin: Přijď, duchu, od čtyř větrů a zaduj na tyto povražděné, ať ožijí!” Ezechiel 37, 9-10

Když jsem prorokoval, jak mi přikázal, vešel do nich duch a oni ožili. Postavili se na nohy a bylo to převelmi veliké vojsko,potom mi řekl: „Lidský synu, tyto kosti, to je všechen dům izraelský. Hle, říkají: ‚Naše kosti uschly, zanikla naše naděje, jsme ztraceni.‘ Proto prorokuj a řekni jim” Toto praví Panovník Hospodin: Hle, já otevřu vaše hroby a vyvedu vás z vašich hrobů, můj lide a přivedu vás do izraelské země.  Ezechiel 37, 12