Hospodinova hora

Komu bude patřit Hospodinova hora?

Žalm 24

Hospodinova je země se vším, co je na ní, svět i ti, kdo na něm sídlí.                                                                                                                        To on základ na mořích jí kladl, pevně ji usadil nad vodními proudy.                                                                                                                              Kdo vystoupí na Hospodinovu horu? A kdo stanout smí na jeho svatém místě?                                                                                                    Ten, kdo má čisté ruce a srdce ryzí, ten, kdo nezneužije mou duši, ten, kdo nepřísahá lstivě.                                                                                  Ten dojde požehnání od Hospodina, spravedlnosti od Boha, své spásy.                                                                                                                      To je pokolení těch, kdo se na jeho vůli dotazují. Ti, kdo hledají tvou tvář – toť Jákob.                                                                                                Brány, zvedněte výše svá nadpraží, výše se zvedněte, vchody věčné, ať může vejít Král slávy.                                                                                Kdo to je Král slávy? Hospodin, mocný bohatýr, Hospodin, bohatýr v boji.                                                                                                                    Brány, zvedněte výše svá nadpraží, výše je zvedněte, vchody věčné, ať může vejít Král slávy.                                                                              Kdo to je Král slávy? Hospodin zástupů, on je Král slávy.

Tato hora tedy bude patřit těm, o kterých se píše v žalmu 24. Bůh tvoří svým slovem stále. Aby se stalo to, co není. Nás pozval ke spolupráci, stvořil nás ke svému obrazu a my můžeme tvořit spolu s ním a rozhýbávat anděly. 

Dobrořečte Hospodinu, jeho andělé, vy mocní hrdinové, kteří činíte jeho slovo, poslušni jeho slova!  Žalm 103, 20

I stane se v posledních dnech, že se hora Hospodinova domu bude tyčit nad vrcholy hor, bude povznesena nad pahorky a budou k ní proudit národy. Mnohé pronárody půjdou a budou se pobízet: „Pojďte, vystupme na Hospodinovu horu, do domu Boha Jákobova. Bude nás učit svým cestám a my budeme chodit po jeho stezkách.“  Ze Sijónu vyjde zákon, slovo Hospodinovo z Jeruzaléma. Micheáš 4, 1-2

Hospodinova hora je hora Mórija

Po těch událostech chtěl Bůh Abrahama vyzkoušet. Řekl mu: „Abrahame!“ Ten odvětil: „Tu jsem.“ A Bůh řekl: „Vezmi svého jediného syna Izáka, kterého miluješ, odejdi do země Mórija a tam ho obětuj jako oběť zápalnou na jedné hoře, o níž ti povím!“ Za časného jitra osedlal tedy Abraham osla, vzal s sebou dva své služebníky a svého syna Izáka, naštípal dříví k zápalné oběti a vydal se k místu, o němž mu Bůh pověděl. Když se Abraham třetího dne rozhlédl a spatřil v dálce to místo, řekl služebníkům: „Počkejte tu s oslem, já s chlapcem půjdeme dále, vzdáme poctu Bohu a pak se k vám vrátíme.“ Genesis 22, 2-5