Vody živé

Požehnání nemusí být vždy pohodlné. Jeli hodně úrody,je třeba hodně pracovat na sklizni. Jdeš-li vodou po kotníky je to příjemné, jdeš-li vodou

po kolena, dá to práci,ale stále to máš dost pod kontrolou. Musíš-li už plavat,důvěřuješ, že tě proud (Ducha svatého),neunese na nebezpečné místo.

5

Kolik je právě na zemi Vody živé ?

kolik by jí mělo být, aby uzdravila zemi ?

Zjevení 22,1-2

A ukázal mi řeku živé vody, čiré jako křišťál, která vyvěrala u trůnu Božího a Beránkova.Uprostřed města na náměstí, z obou stran řeky, bylo stromoví života nesoucí ovoce dvanáctkrát do roka; každý měsíc dozrává na něm ovoce a jeho listí má léčivou moc pro všechny národy.

Ezechiel 47:1-2

1Přivedl mě znovu ke vchodu do domu. A hle, zespodu prahu domu vytékala k východu voda; průčelí domu je totiž obráceno k východu a voda tekla dolů zpod pravého boku domu na jižní straně oltáře A vyvedl mě branou severní a vedl mě venku okolo k vnější bráně směrem na východ. A hle, voda se řinula z pravého boku domu.Když odcházel ten muž na východ, měl v ruce měřicí šňůru. Odměřil tisíc loket a provedl mě vodou; vody bylo po kotníky.Znovu odměřil tisíc a provedl mě vodou; vody bylo po kolena. Odměřil další tisíc a provedl mě; vody bylo po bedra.Odměřil ještě tisíc a potok nebylo možno přebrodit; voda vystoupila a muselo se v ní plavat; byl to potok, který se už nedal přebrodit.Řekl mi: „Vidíš, lidský synu?“ Vedl mě dál a znovu mě přivedl k břehu toho potoka.Když jsem se tam vrátil, hle, na břehu potoka bylo po obou stranách velmi mnoho stromoví.I řekl mi: „Tato voda odtéká do východního obvodu, teče dolů do Araby a vlévá se do moře. Tam, kde vtéká do moře, stávají se vody zdravými.

Vyznat hřích: Nežít jen z minulosti, ze zážitků, ale denně sbírat manu, denně je třeba pít z pramene spásy, číst, slyšet Boží slovo.Dvojí zlo spáchal můj lid: Opustili mne, zdroj živých vod, a vytesali si cisterny, cisterny rozpukané, jež vodu neudrží.“ Jeremiáš 2,13

Naděje Izraele, Hospodine, všichni, kdo tě opouštějí, propadnou hanbě. Ti, kdo se ode mne odvracejí, jsou zapsáni v zemi stínů , protože opustili zdroj živých vod, Hospodina . Jeremiáš 17,23

Duch a Nevěsta říkají: „Přijď!“ Kdo slyší, ať také řekne: „Přijď!“ Kdo žízní,ať přijde, a kdo chce, ať zdarma nabere vodu života.Zjevení 22,17

V poslední, velký den svátků Ježíš vystoupil a zvolal: „Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije!Kdo věří ve mne, ‚proudy živé vody poplynou z jeho nitra,‘ jak praví Písmo.“ Jan 7,37-38