Vody živé

Požehnání nemusí být vždy pohodlné. Je-li hodně úrody, je třeba hodně pracovat na sklizni. Jdeš-li vodou po kotníky, je to příjemné. Jdeš-li vodou po kolena, dá to práci, ale stále ještě to máš pod kontrolou. Musíš-li už plavat, důvěřuješ, že tě proud (Ducha svatého) neunese na nebezpečné místo.

Kolik je právě na zemi Vody živé ?

Kolik by jí mělo být, aby uzdravila zemi ?

A ukázal mi řeku živé vody, čiré jako křišťál, která vyvěrala u trůnu Božího a Beránkova. Uprostřed města na náměstí, z obou stran řeky, bylo stromoví života nesoucí ovoce dvanáctkrát do roka; každý měsíc dozrává na něm ovoce a jeho listí má léčivou moc pro všechny národy. Zjevení 22, 1-2

Přivedl mě znovu ke vchodu do domu. A hle, zespodu prahu domu vytékala k východu voda; průčelí domu je totiž obráceno k východu a voda tekla dolů zpod pravého boku domu na jižní straně oltáře. A vyvedl mě branou severní a vedl mě venku okolo k vnější bráně směrem na východ. A hle, voda se řinula z pravého boku domu. Když odcházel ten muž na východ, měl v ruce měřicí šňůru. Odměřil tisíc loket a provedl mě vodou; vody bylo po kotníky. Znovu odměřil tisíc a provedl mě vodou; vody bylo po kolena. Odměřil další tisíc a provedl mě; vody bylo po bedra. Odměřil ještě tisíc a potok nebylo možno přebrodit; voda vystoupila a muselo se v ní plavat; byl to potok, který se už nedal přebrodit. Řekl mi: „Vidíš, lidský synu?“ Vedl mě dál a znovu mě přivedl k břehu toho potoka. Když jsem se tam vrátil, hle, na břehu potoka bylo po obou stranách velmi mnoho stromoví. I řekl mi: „Tato voda odtéká do východního obvodu, teče dolů do Araby a vlévá se do moře. Tam, kde vtéká do moře, stávají se vody zdravými.“ Ezechiel 47, 1-2

Je dobré vyznávat svůj hřích, nežít jen z minulosti, ale denně sbírat manu, denně je třeba pít z pramene spásy. Číst, poslouchat slovo Boží. Dvojí zlo spáchal můj lid: Opustili mne, zdroj živých vod a vytesali si cisterny, cisterny rozpukané, jež vodu neudrží.“ Jeremiáš 2, 13

Naděje Izraele, Hospodine, všichni, kdo tě opouštějí, propadnou hanbě. Ti, kdo se ode mne odvracejí, jsou zapsáni v zemi stínů , protože opustili zdroj živých vod, Hospodina.Jeremiáš 17, 23 Duch a Nevěsta říkají : „Pojď“ Kdo slyší, ať také řekne „Pojď“. Kdo žízní, ať také přijde. A kdo chce, ať zdarma nabere vodu života.  Zjevení 22, 17

V poslední, velký den svátků Ježíš vystoupil a zvolal: „Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! Kdo věří ve mne, proudy živé vody poplynou z jeho nitra, jak praví Písmo.“ Jan 7, 37-38