Vize domu modlitby  je, aby ,,Kvítek šáronský“ byl místem modliteb a chval našeho Boha v rodných jazycích, na strategickém místě v Jeruzalémě.

Připravovat cestu Bohu

Přijde brzo, už přichází do našich srdcí, rodin,vesnic, měst, národů a také, od východu z Olivové hory, Východní neboli Zlatou branou milosti do Jeruzaléma.

Projděte, projděte branami! Připravte lidu cestu! Vyrovnejte, vyrovnejte silnici! Odstraňte kamení! Zvedněte korouhev nad národy!

Izajáš 62:10

‚Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!‘

Matouš 3:3

Stát na stráži v bráně, proklamovat Boží slovo, aby andělé poslušni Božího slova mohli jít a vykonat Slovo.

Brány, zvedněte výše svá nadpraží, výše se zvedněte, vchody věčné, ať může vejít Král slávy. Kdo to je Král slávy? Hospodin, mocný bohatýr, Hospodin, bohatýr v boji.

Brány, zvedněte výše svá nadpraží, výše je zvedněte, vchody věčné, ať může vejít Král slávy.

Kdo to je Král slávy? Hospodin zástupů, on je Král slávy! Žalm 24:7

Dobrořečte Hospodinu, jeho andělé, vy silní bohatýři, kteří plníte, co řekne, vždy poslušni jeho slova! Žalm 103,20,

Žehnat Izraeli

Kdo prokleje tebe, bude proklet, kdo žehnat bude tobě, sám bude požehnán.“

Genesis 27:29,

Kdo ti bude žehnat, buď požehnán, kdo tě bude proklínat, buď proklet.“

Numeri 24:9

Modlitby za Araby a Egypťany

V onen den povede silnice z Egypta do Asýrie, takže Asyřané budou chodit do Egypta a Egypťané do Asýrie a Egypťané budou uctívat Hospodina spolu s Asyřany.V onen den vytvoří Izrael s Egyptem a Asýrií trojici; bude požehnáním uprostřed země.Protože Hospodin zástupů mu bude žehnat takto: „Požehnán buď lid můj egyptský a dílo mých rukou Asýrie a mé dědictví Izrael.“ Izajáš 19:23-25

 

Modlit se za svou rodnou zem

Během svátků stánků dle Zacharjáše 14,16-17

mají všechny čeledi země přicházet

do Jeruzaléma poklonit se Bohu, aby zajistili déšť pro svou zemi.

Déšť duchovní i fyzický.

Převzít dědictví

Požádej, a národy ti předám do dědictví, v trvalé vlastnictví i dálavy země.Žalm 2:7

 

Ano, jeho spása je blízko těm, kdo se ho bojí, v naší zemi bude přebývat sláva.

Setkají se milosrdenství a věrnost, spravedlnost s pokojem si dají políbení.

Ze země vyraší pravda, z nebe bude shlížet spravedlnost.

Žalm 85,10-12