údolí rozhodnutí

8 Na úpatí olivové hory je údolí rozhodnutí 

V Getsemanské zahradě se Ježíš rozhodl pro nás.Také my se denně rozhodujeme,můžeš tady udělat důležité rozhodnutí.

Lukáš 22,39-44

Potom se jako obvykle odebral na Olivovou horu; učedníci ho následovali. Když došel na místo, řekl jim: „Modlete se, abyste neupadli do pokušení.“

Pak se od nich vzdálil, co by kamenem dohodil, klekl a modlil se:„Otče, chceš-li, odejmi ode mne tento kalich, ale ne má, nýbrž tvá vůle se staň.“Tu se mu zjevil anděl z nebe a dodával mu síly. Ježíš v úzkostech zápasil a modlil se ještě usilovněji; jeho pot kanul na zem jako krůpěje krve.

 

Můžeš se rozhodnout být aktivním, bdícím strážcem

svého srdce, své rodiny, vesnice, města, národa i Jeruzaléma

Iz.62: 6-7

Na tvých hradbách, Jeruzaléme, jsme ustanovil strážce, po celý den a po celou noc ať nikdy nejsou zticha.Vy kteří připomínáte Hospodina, nedopřávejte si klidu! Nedopřávejte mu klidu, dokud nepostaví Jeruzalém, dokud mu nevrátí v zemi chvalozpěv.