Příprava cesty Bohu

Příprava cesty Bohu a jeho lidu

Příprava cesty: Srdce lidí bez důstojnosti, budiž pozvednuta Pravdou, že jsou stvořeni k obrazu Božímu.                                          Hory pýchy, pozvedající se proti pravdě, budiž poníženy.

Izajáš 62, 10                                                                                                                                                                                                                  Projděte, projděte branami! Připravte lidu cestu! Vyrovnejte, vyrovnejte silnici! Odstraňte kamení! Zvedněte korouhev nad národy!

Izajáš 40, 3                                                                                                                                                                                                                             Hlas volajícího: „Připravte na poušti cestu Hospodinu! Vyrovnejte na pustině silnici pro našeho Boha! Každé údolí ať je vyvýšeno, každá hora a pahorek sníženy. Pahorkatina ať v rovinu se změní a horské hřbety v pláně.

Báruk 5, 7                                                                                                                                                                                                                                    Bůh totiž uložil, aby byla snížena každá vysoká hora i odvěké pahorky, aby byly vyplněny propasti a země urovnána, aby Izrael bezpečně kráčel ve slávě Boží.

Ezechiel 11, 19-20                                                                                                                                                                                                                   A dám jim jedno srdce a nového ducha vložím do jejich nitra, odstraním z jejich těla srdce kamenné a dám jim srdce z masa, aby žili podle mých ustanovení, zachovávali má nařízení a plnili je. I budou mým lidem a já budu jejich Bohem.