Příprava cesty Bohu

Příprava cesty Bohu a jeho lidu

Příprava cesty:

Srdce lidí bez důstojnosti, budiž pozvednuta Pravdou ,že jsou stvořeni k obrazu Božímu.

Hory pýchy pozvedající se proti pravdě budiž poníženy.

 

Izaijáš 62 ,10

Projděte, projděte branami! Připravte lidu cestu! Vyrovnejte, vyrovnejte silnici! Odstraňte kamení! Zvedněte korouhev nad národy!

Izajáš 40, 3

Hlas volajícího: „Připravte na poušti cestu Hospodinu! Vyrovnejte na pustině silnici pro našeho Boha! Každé údolí ať je vyvýšeno, každá hora a pahorek sníženy. Pahorkatina ať v rovinu se změní a horské hřbety v pláně.

Báruk (a List Jeremjášův) 5, 7

Bůh totiž uložil, aby byla snížena každá vysoká hora i odvěké pahorky, aby byly vyplněny propasti a země urovnána, aby Izrael bezpečně kráčel ve slávě Boží.

Ezechiel 11:19-20

A dám jim jedno srdce a nového ducha vložím do vašeho nitra, odstraním z jejich těla srdce kamenné a dám jim srdce masité, aby žili podle mých ustanovení, zachovávali má nařízení a plnili je. I budou mým lidem a já budu jejich Bohem.