2013_výhled z oknaVěříme, že je dobré mít trvalé modlitební zastoupení české a slovenské země, jako duchovní velvyslanectví v zemi Krále. Kdo žehná Izraeli, je požehnán.
Hospodin nám dopřál překrásný prostor na Olivové hoře s vyhlídkou na Chrámovou horu. Hledíme na Milostivou bránu, neboli Zlatou bránu, kterou Ježíš opět vkročí do Jeruzaléma.
Nabízíme možnost ubytování přímo v domě modliteb, aby jste se mohli přidat k pravidelným ranním modlitbám a vycházet do bran jeruzalémských, nebo vyjíždět na výlety do přírodních rezervací a k moři.

Připravujeme cestu

Hlas volajícího: Připravte na poušti cestu Hospodinovu, přímou učiňte na pustině stezku Boha našeho. Každé údolí ať jest vyvýšeno, a všeliká hora i pahrbek ať jest snížen; což jest křivého, ať jest přímé, a místa nerovná ať jsou rovinou.

Izajáš 40:9

Mluvíme hlasitě co říká Bůh

  Mluvte k srdci Jeruzaléma, provolejte k němu: Čas jeho služby se naplnil, odpykal si své provinění. Vždyť z Hospodinovy ruky přijal dvojnásobně za všechny své hříchy.   I zjeví se Hospodinova sláva a všechno tvorstvo společně spatří, že promluvila Hospodinova ústa.“  Hlas toho, jenž praví: „Volej!“ I otázal se: „Co mám volat?“ „Všechno tvorstvo je tráva a všechna jeho spolehlivost jak polní kvítí.  Tráva usychá, květ vadne, zavane-li na něj vítr Hospodinův. Věru, lid je pouhá tráva. Tráva usychá, květ vadne, ale slovo Boha našeho je stálé navěky.“ Vystup si na horu vysokou, Sijóne, který neseš radostnou zvěst, co nejvíc zesil svůj hlas, Jeruzaléme, který neseš radostnou zvěst, zesil jej, neboj se! Řekni judským městům: „Hle, váš Bůh. Panovník Hospodin přichází s mocí, jeho paže se ujme vlády. Hle, svoji mzdu má s sebou, u sebe svůj výdělek.  Jak pastýř pase své stádo, beránky svou paží shromažďuje, v náručí je nosí, březí ovečky šetrně vede.“

Izajáš 40

 

A učíme se milovat našeho Milého, Boha.

Já jsem svého milého a můj milý je můj, on pase v liliích.

Píseň písní 6,3