Co kdo chce

Co kdo chce, kdo co dělá a kdo na co čeká.

Co Bůh chce od církve ?

Efezským 3:17

aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích; a tak abyste zakořeněni a zakotveni v lásce mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka: poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání, a dát se prostoupit vší plností Boží.

Abychom poznali my

Efezským 3:10

Bůh chce, aby nebeským vládám a mocnostem bylo nyní skrze církev dáno poznat jeho mnohotvarou moudrost,

Aby poznali vlády

Počátek moudrosti je bázeň před Hospodinem.

Ne pro naší chytrost

Co dělá Pán?

Židům 10:12

Kristus však přinesl za hříchy jedinou oběť, navěky usedl po pravici Boží a hledí vstříc tomu, ‚až mu budou nepřátelé dáni za podnož jeho trůnu‘.

Lukáš 20:42

Vždyť sám David praví v Knize žalmů: ‚Řekl Hospodin mému Pánu: Usedni po mé pravici, dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvých nohou.‘

Pán usedl a čeká.

Kdo má vládnout?

Zjevení Janovo 5:9

A zpívali novou píseň: „Jsi hoden přijmout tu knihu a rozlomit její pečetě, protože jsi byl obětován, svou krví jsi Bohu vykoupil lidi ze všech kmenů, jazyků, národů a ras a učinil je královským kněžstvem našeho Boha; a ujmou se vlády nad zemí.“

Izajáš 13:3

Vydal jsem příkaz svým posvěceným, povolal jsem k vykonání svého hněvu i své bohatýry, jásající nad mou důstojností.

Lidé na zemi.

Kdo je Sijon?

Žalmy 110:2

Hospodin vztáhne žezlo tvé moci ze Sijónu. Panuj uprostřed svých nepřátel!

Izajáš 12:6

Jásej a plesej, ty, která bydlíš na Sijónu, neboť Veliký je ve tvém středu – Svatý Izraele.

Žalmy 102:22

aby na Sijónu vyprávěli o Hospodinově jménu, aby v Jeruzalémě šířili jeho chválu,

Žalmy 76:3

V Šálemu je jeho stánek, jeho obydlí je na Sijónu.

Žalmy 126:1

Poutní píseň. Když Hospodin úděl Sijónu změnil, bylo nám jak ve snu.

Žalmy 149:2 

Ať se Izrael raduje ze svého Tvůrce, ať synové Sijónu jásají nad svým Králem,

Izajáš 24:23

Zardí se bledá luna, zastydí se žárné slunko, až se Hospodin zástupů ujme kralování na hoře Sijónu a v Jeruzalémě před svými staršími v slávě.

Izajáš 28:16

Proto praví toto Panovník Hospodin: „Já to jsem, kdo za základ položil na Sijónu kámen, kámen osvědčený, úhelný a drahý, základ nejpevnější; kdo věří, nemusí spěchat.

Izajáš 37:32

Z Jeruzaléma vyjde pozůstatek lidu a z hory Sijónu ti, kdo vyvázli. Horlivost Hospodina zástupů to učiní.

Lidé na zemi.

Vydá řev skrze hlasivky lidí ze Sijonu.

Jóel 4:16

Hospodin vydá řev ze Sijónu, vydá hlas z Jeruzaléma, zachvějí se nebesa i země. Hospodin je útočiště svého lidu a záštita synů Izraele.

Na sijonu mohou být zatím i hříšníci

Izajáš 33:14 

Hříšníci na Sijónu dostali strach, rouhačů se zmocnilo úzkostné chvění: Kdo z nás může pobývat u sžírajícího ohně? Kdo z nás může pobývat u věčného žáru?

Ezechiel 43:7

Řekl mi: „Lidský synu, viděl jsi místo, kde je můj trůn, místo, kde je podnož mých nohou. Tam chci přebývat uprostřed synů Izraele. Ani dům izraelský ani jeho králové už neposkvrní mé svaté jméno svým smilstvem a mrtvými těly svých králů ani svými posvátnými návršími.

Neboj se Sijóne ani islamistů!

Izajáš 10:24

Proto Panovník, Hospodin zástupů, praví toto: „Můj lide, který bydlíš na Sijónu, neboj se Asýrie. Bije tě metlou a zvedá na tebe hůl jako kdysi Egypt.

Izajáš 29:8

Bude to však, jako když lačný má sen: zdá se mu, že jí, a když procitne, má prázdnou duši. Nebo jako když má sen žíznivý: zdá se mu, že pije, a když procitne, je ochablý a jeho duše prahne. Tak dopadne shluk všech pronárodů, které vytáhly do boje proti hoře Sijónu.

Izajáš 31:9 

I jeho skála odtáhne v děsu, před Hospodinovou korouhví se zděsí jeho velmožové“, je výrok Hospodina, který má oheň na Sijónu a pec v Jeruzalémě.

Na co čeká Pán?

Židům 1:13

Kterému z andělů kdy řekl: ‚Usedni po mé pravici, dokud ti nedám nepřátele za podnož tvého trůnu!‘

Lukáš 20:42

Vždyť sám David praví v Knize žalmů: ‚Řekl Hospodin mému Pánu: Seď po mé pravici,

dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvých nohou.‘

Zjevení 21:9 

Tehdy ke mně přišel jeden z těch sedmi andělů, kteří měli těch sedm číší plných sedmi posledních ran, a promluvil ke mně: „Pojď, ukážu ti Nevěstu, manželku Beránkovu.“

Dokud nebudou nepřátelé dáni za podnož jeho nohou a na svou nevěstu.

Na co čeká církev ?

Jakubův 5:7

Buďte tedy trpěliví, bratří, až do příchodu Páně. Pohleďte, jak rolník čeká trpělivě na drahocennou úrodu země, dokud se nedočká podzimního i jarního deště.

Římanům 6:22

Avšak nyní, když jste byli osvobozeni od hříchu a stali se služebníky Božími, máte z toho užitek, totiž posvěcení, a čeká vás život věčný.

2 Korintským 5:1

Víme přece, že bude-li stan našeho pozemského života stržen, čeká nás příbytek od Boha, věčný dům v nebesích, který nebyl zbudován rukama.

Žalmy 45:14

Královská dcera v celé své slávě již čeká uvnitř, svůj šat má protkaný zlatem.

Matouš 25:6

Uprostřed noci se rozlehl křik: ‚Ženich je tu, jděte mu naproti!‘

Na svého ženicha a příbytek v nebi.

Na co čeká tvorstvo?

Římanům 8:19

Celé tvorstvo toužebně vyhlíží čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů.

Římanům 8:21

že i samo tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do svobody a slávy dětí Božích.

Zjevení slávy Božích synů a vysvobození.

Na co čeká ďábel ?

Izajáš 14:9

I nejhlubší podsvětí je kvůli tobě rozrušeno, čeká na tvůj příchod, probudilo kvůli tobě přízraky, všech vojevůdců země. Všechny krále pronárodů přimělo vstát ze svých trůnů.

Zjevení Janovo 20:10 

A ďábel, kterýž je svodil, uvržen jest do jezera ohně a siry, kdež jest i šelma, i falešný prorok, a budouť mučeni dnem i nocí na věky věků.

Příchod Boha a uvržení do jezera ohně.

Zjevení Janovo 22:17 

A Duch i nevěsta praví: „Přijď!“ A kdokoli to slyší, ať řekne: „Přijď!“ Kdo žízní, ať přistoupí; kdo touží, ať zadarmo nabere vody života.