ZASLÍBENÍ OD HOSPODINA

OSOBNÍ
Ježíš Kristus: „Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.“ (Matouš 7,7-8)
Ježíš Kristut: „Amen, pravím vám, budete-li mít víru a nebudete pochybovat… – stane se to. A věříte-li, dostanete všecko, oč budete v modlidbě prosit.“ (Matouš 21,21-22)

„Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí.“ (Izajáš 49,1-2)
Toto praví Hospodin, tvůj vykupitel, Svatý Izraele; “ Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Já tě vyučuji tomu, co je ku prospěchu, uvádím tě na cestu, po níž půjdeš.“ (Izajáš 48,17)

„Hospodin tě povede neustále, bude tě sytiti i v krajinách vyprahlých, zdatnost dodá tvým kostem; budeš jako zahrada zavlažována, jako vodní zřídlo, jemuž se vody neztrácejí.“ (Izajáš 58,11)

 

MYSL

Mysl upevněnou v tobě budeš střežit dokonalým pokojem,protože tobě důvěřuje.Izjáš 26,3

Ale jak je psáno: ‚Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.‘1K 2,9

Vždyť ‚kdo poznal mysl Páně a kdo ho bude poučovat‘? My však mysl Kristovu máme.1K 2,16

… a všecko, co se v pýše pozvedá proti poznání Boha. Uvádíme do poddanství každou mysl, aby byla poslušna Krista,2K 10,5

SLOVA

… jak jsem přikázal vašim otcům v den, kdy jsem je vyvedl z egyptské země, z tavicí pece železné: Poslouchejte mě a plňte má slova, všechno, co vám přikazuji, a budete mým lidem a já vám budu Bohem.Jr 11,4

Dobrořečte Hospodinu, jeho andělé, vy silní bohatýři, kteří plníte, co řekne, vždy poslušni jeho slova! Ž 103,20
Ježíš Kristus: „Je psáno: ,Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.“ Matouš 4,4

POKOJ

Pokojně uléhám, pokojně spím, neboť ty sám, Hospodine, v bezpečí mi dáváš bydlet.Ž 4,9

Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí. J 14,27

Za tvého dohližitele ustanovím pokoj, za tvé nadřízené spravedlnost. Izajáš 60,17

Ježíš Kristus: „Pojďte ke mne všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.“ Matouš 11,28

Ovoce

Řekněte: „Spravedlivému bude dobře, bude jíst ovoce svých skutků.“Iz 3,10

Stvořím ovoce rtů. Pokoj, pokoj dalekým i blízkým, praví Hospodin. Vyléčím jej.Iz 57,19

Při potoku na obou březích vzejde rozličné ovocné stromoví, jemuž nebude vadnout listí, jež nepřestane plodit, ale každý měsíc přinese rané plody, neboť vody, které je zavlažují, vytékají ze svatyně. Jeho ovoce bude sloužit za pokrm a jeho listí jako lék.“Ez 47,12

Jaký strom vypěstujete, takové přinese ovoce.

Dobrý člověk z dobrého pokladu svého srdce vydává dobré a zlý ze zlého vydává zlé. Jeho ústa mluví, čím srdce přetéká. L 6,45

RADOST

Spravedliví se však zaradují a jásotem budou oslavovat Boha, budou se radostně veselit. Ž 68,4

Pokorní to spatří a budou mít radost; kdo se dotazujete na Boží vůli, okřejete v srdci. Ž 69,33

Netrapte se! Radost z Hospodina bude vaší záštitou.“ Neh 8,10

Radostným srdcem zkrásní tvář, kdežto trápení srdce ubíjí ducha. Př 15,13

 

PRO NÁROD
Požádej mne, a dámť národy, dědictví tvé, a končiny země, vládařství tvé. Žalm 2,8

Zajisté žeť jest blízké těm, kteříž se ho bojí, spasení jeho, a přebývati bude sláva v zemi naší.

Milosrdenství a víra potkají se spolu, spravedlnost a pokoj dadí sobě políbení.

Víra z země pučiti se bude, a spravedlnost s nebe vyhlédati.

Dáť také Hospodin i časné dobré, tak že země naše vydá úrody své.

Způsobí to, aby spravedlnost před ním šla, když obrátí k cestě nohy své.

Tvůj lid, všichni budou spravedliví, navěky obdrží do vlastnictví zemi, oni, výhonek z mé sadby, dílo mých rukou k mé oslavě. Z nejmenšího jich bude tisíc, z nejnepatrnějšího mocný národ. Já jsem Hospodin, vykonám to spěšně, v pravý čas.“ Žalm 85,10

Miluje spravedlnost a právo, Hospodinova milosrdenství je plná země. Ž 33,5

„Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy Davidovi vzbudím výhonek spravedlivý. Kralovat bude jako král a bude prozíravý a bude v zemi uplatňovat právo a spravedlnost. Jr 23,5

Nemluvil jsem potají, v temném místě země, neřekl jsem potomstvu Jákobovu: Hledejte mě v pustotě. Já, Hospodin, vyhlašuji spravedlnost, prohlašuji právo.Iz 45,19

Toto praví Hospodin: „Dodržujte právo, jednejte spravedlivě, protože má spása se už přiblížila, už se zjevuje má spravedlnost. Iz 56,1

Onoho dne se zavázal Mojžíš přísahou: ‚Ano, země, na niž stoupla tvá noha, bude navěky patřit tobě a tvým synům jako dědičný podíl, neboť ses cele oddal Hospodinu, mému Bohu.‘Joz 14,9

Hospodinova tvář se však obrací proti pachatelům zla, vymýtí ze země každou památku po nich.

Ž 34,17

Nezmocnili se země svým mečem, vítězství jim nedobyla jejich paže, nýbrž tvá pravice, tvoje paže, a světlo tvé tváře, neboť jsi v nich našel zalíbení. Ž 44,4

Panovník Hospodin provždy odstraní smrt a setře slzu z každé tváře, sejme potupu svého lidu z celé země; tak promluvil Hospodin. Iz 25,8

Už nikdy o tobě neřeknou: „Opuštěná.“ A nikdy o tvé zemi neřeknou: „Zpustošená.“ Budou tě nazývat: „Oblíbená“ a tvou zemi: „Vdaná,“ protože si tě Hospodin oblíbil a tvá země se vdala.

Iz 62,4

POTOMSTVO

Jeho duše se uhostí v dobru, jeho potomstvo obdrží zemi. Ž 25,13

Zlý zaručeně nezůstane bez trestu, kdežto potomstvo spravedlivých bude ušetřeno.Př 11,21

Když se obrátíte k Hospodinu, dojdou vaši bratří a vaši synové slitování u těch, kteří je zajali, a navrátí se do této země. Vždyť Hospodin, váš Bůh, je milostivý a slitovný a svou tvář neodvrátí od vás, když se k němu navrátíte.“ 2Pa 30,9

Já vyleji vody v místa zprahlá žízní, bystřiny na suchou zemi. Já vyleji svého ducha na tvé potomstvo a své požehnání na ty, kteří z tebe vzejdou. Iz 44,3

Jak je nesčíslný nebeský zástup a nezměřitelný mořský písek, tak rozmnožím potomstvo Davida, svého služebníka, i lévijců, kteří mi slouží. Jr 33,22