Žalmy 122:6

Vyprošujte Jeruzalému pokoj: Kéž v klidu žijí ti, kdo tě milují!

Kéž je na tvých valech pokoj, kéž se tvé paláce těší klidu!

Pro své bratry, pro své druhy vyhlašuji: „Budiž v tobě pokoj!“ Pro dům Hospodina, našeho Boha, usiluji o tvé dobro.

Genesis 27:28

Dej ti Bůh z rosy nebes a ze žírnosti země, i hojnost obilí a moštu.

Ať ti slouží lidská pokolení, ať se ti klanějí národy. Budeš panovat nad svými bratry a synové tvé matky se ti budou klanět. Kdo prokleje tebe, bude proklet, kdo žehnat bude tobě, sám bude požehnán.“

Izajáš 40: 1,2

„Potěšte, potěšte můj lid,“ praví váš Bůh.

Mluvte k srdci Jeruzaléma, provolejte k němu: Čas jeho služby se naplnil, odpykal si své provinění. Vždyť z Hospodinovy ruky přijal dvojnásobně za všechny své hříchy.