Strategické místo

Bůh zde dává strategie a plány z nebe, radost, uzdravení, rozmnožení dobrých věcí, vděčnost.

S největší pravděpodobností je největší hustota andělské přítomnosti na světě právě na Olivové hoře v Jeruzalémě.

Hledíme z ní na pupek světa Chrámovou horu. Zde Jákob viděl sestupovat a vystupovat anděly z nebe na zem a Abraham zde chtěl obětovat Izáka.

Spočinula zde Boží sláva

Pán Ježíš zde na Olivové hoře odpočíval, modlil se, vyučoval své učedníky, a plakal nad Jeruzalémem.

 Zde na úpatí hory, v údolí Kidron,(v údolí Rozhodnutí), při svém rozhodování pro nás, potil svou krev. Také zde byl vzat do nebe a zde jeho nohy znovu stanou.

Ezechiel 11:23

Hospodinova sláva vystoupila

zprostřed města a zůstala stát

nad horou, která je na východ

od města.

(Poslední zaznamenaný pohyb

Boží slávy, která nejprve vyšla

z velesvatyně k prahu chrámu, pak

k bráně do chrámového nádvoří

a nyní na Olivovou horu. Ve všech

případech šlo o pohyb východním

směrem.)

Ezechiel 43:4

Hospodinova sláva vstoupila do domu

cestou od brány, která svým průčelím

mířila směrem na východ.

Hospodinova sláva je stále v pohybu –

nejprve postupně opouštěla chrám

a město směrem k východu, nyní se

od východu vrací do Ezechielovi

zjeveného chrámu.