„Vítej Jeshuo“, zpívali na arabském hřbitově

Je šabat a mám svůj čas s Hospodinem, v modlitební místnosti hledím na Zlatou bránu, hebrejsky Milostivou bránu. Najednou vidím, že k bráně arabským hřbitovem přichází velká skupina lidí. Jsou oblečeni do zlatých dlouhých šatů, také do bílých a pár do oranžových a purpurových. Seskupili se v prostoru před Branou Milosti drže vlající prapor s nápisem Jeshua. Před praporem v zlatém odění stojí asi osm lidí, drží veliké zlaté koruny, dalších asi 70 lidí z každé strany drží zelené ratolesti, před nimi stojí řada lidí v bílém a dál pár v oranžovém rouchu. Mají bubeníky a šofaristy kteří začnou hlasitě vzdávat poctu Bohu, všichni se klaní, pozvedají koruny, ratolesti a ruce do výše k chvále Bohu, klaní se, zpívají, troubí, bubnují. Zvuk se nese přes celé Kidronské údolí až na vrchol Olivové hory. Mám chuť se rozeběhnout z kopce k nim, ale vím, že mám zůstat ve skrytu a pozoruji dalekohledem dál. Přichází pár Arabů, ale obchází shromáždění a odchází pryč. Chvála nepřestává, je to velkolepé. Najednou se všichni otočili směrem na východ, z veliké zlaté látky nad sebou vytvořili stan a znovu propukají v obrovský jásot, mávají ratolestmi a rukama, dlouho vítají Krále králů. Skládají zlatý stan, berou se za ruce a vytváří dlouhou zlatou řadu, daleko přesahuje šířku brány na obě strany. Začali všichni tančit jednoduchý tanec, uklánějí se Bohu. Dlouhá řada zlatě oděných lidí a dva kruhy v bílém tančí. Najednou všichni vytvoří kruhy asi po deseti lidech a tančí v kruzích všichni. Na konci řady zleva vztyčí zářivě růžovou korouhev s červenajícím se srdcem uprostřed, přišlo ztišení, nesou prapor do středu, před Bránu Milosti a vyznávají Králi králů, svému Ženichovi, lásku. Ceremonie bere dech. Trvá přibližně hodinu, potom se celé srocení čítající snad 200 lidí pokojně rozchází. Pane díky, že povoláváš svůj lid ze všech světadílů a dáváš znát touhu svého srdce. Chceš být vítaný, buď vítaný a vítej Králi!

Shallom milovaní, vítejte Krále v domě vašich srdcí i ve všech zemích a v Jeruzalémě.

S nadějí která neklame vaše sestra v Kristu Ježíši.