Náměty k modlitbám

Žehnejme vládě, těm, kteří mají v rukou moc.

1 Timoteovi 2,1-2
„Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi,
za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti.
To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce,
aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu.“

Vláda
Za ochranu a jednotu bohabojných politiků a politických stran. Aby parlamentní rozhodnutí bylo vždy v souhlasu s Boží vůlí.
Žehnejme bázní Boží všem.

Armáda
Moudrost a zjevení pro izraelskou armádu a bezpečnostní složky, rozvědku a jejich velení, ať včas rozpoznají hrozby pro Izrael a správně zasahují.
Ochrana před teroristickými útoky.
Ochranu duše i těla mladých lidí ve vojenské povinné službě.

Přátelé
Za odvážné přátele a spojence Izraele mezi politiky a národy světa.
Za dobré vztahy mezi USA (i dalšími mocnostmi – EU, Čína, Rusko) a Izraelem, ať se jejich politika neobrací proti Izraeli.
Aby náš národ byl v přátelském vztahu s Izraelem.
Aby evropské vlády porozuměly významu Izraele a chránily ho.
Genesis 29
„Kdo prokleje tebe, bude proklet, kdo žehnat bude tobě, sám bude požehnán.“

Církev
Aby církev nepodléhala teologii náhrady a žehnala Božímu plánu záchrany Izraele (Ř 11)
Římanům 11,25
„Abyste nespoléhali na svou vlastní moudrost, chtěl bych, bratři, abyste věděli o tomto tajemství: Část Izraele propadla zatvrzení, avšak jen do té doby, pokud nevejde plný počet pohanů.“
Aby pila z pramene spásy
Zjevení Janovo 21,6 „A dodal: Již se vyplnila. Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé.“

Žehnejme poznáním pravdy Boží Židům
2. Korintským 3,15-16
„A tak až podnes, když se čte Mojžíš, leží na jejich srdci závoj. Avšak, když se obrátí k Pánu, je závoj odstraněn.“
Za duchovní obživení izraelského národa (Ez 37,1-14) – ať od nejmenšího po největšího poznávají Boha svým srdcem (Jr 31,34)

Žehnejme zemi
Žalm 85,9-14
„Vyslechnu, co promluví Bůh Hospodin, zajisté vyhlásí pokoj pro svůj lid, své věrné, jenom ať se k své hlouposti nevracejí! Ano, jeho spása je blízko těm, kdo se ho bojí, v naší zemi bude přebývat sláva. Setkají se milosrdenství a věrnost, spravedlnost s pokojem si dají políbení.
Ze země vyraší pravda, z nebe bude shlížet spravedlnost. Hospodin dopřeje dobrých časů, svou úrodu vydá naše země.
Před ním půjde spravedlnost a on bude kráčet její cestou.“

Žehnejme poznáním pravdy Boží Arabům
Aby jim Bůh „vyrval krvavé sousto z úst“ (Za 9,7), aby jejich vůdcové měli ohled alespoň k vlastním lidem; za ochranu a požehnání pro všechny palestinské a arabské křesťany
Izajáš , 19: 23-25
„V onen den povede silnice z Egypta do Asýrie, takže Asyřané budou chodit do Egypta a Egypťané do Asýrie a Egypťané budou uctívat Hospodina spolu s Asyřany.
V onen den vytvoří Izrael s Egyptem a Asýrií trojici; bude požehnáním uprostřed země,
protože Hospodin zástupů mu bude žehnat takto: „Požehnán buď lid můj egyptský a dílo mých rukou Asýrie a mé dědictví Izrael.“

Žehnejme vědcům, zdravotníkům, učitelům, novinářům ochranou od zlého, poctivostí, pravdivostí a bázní Boží a jak vás Duch sv. povede.

Žehnejte rodinám a Jeruzalému, vyhlašujme:
„Kéž je na tvých valech pokoj, kéž se tvé paláce těší klidu!
Pro své bratry, pro své druhy vyhlašuji: „Budiž v tobě pokoj!“
Pro dům Hospodina, našeho Boha, usiluji o tvé dobro.“
Žalm 122