Náměty k modlitbám

Žehnejme vládě, těm, kteří mají v rukou moc.

1. Timoteovi 2,1-2
„Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi,
za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti.
To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu.“

Vláda
Modleme se za ochranu a jednotu bohabojných politiků a politických stran. Aby vládní rozhodnutí bylo vždy v souladu s Boží vůlí.
Žehnejme bázní Boží všem.

Armáda
Vyprošujme moudrost a zjevení pro izraelskou armádu a bezpečnostní složky, rozvědku a jejich velení, ať včas rozpoznají hrozby pro Izrael a správně zasahují.
Modleme se za ochranu před teroristickými útoky.
Modleme se za ochranu duše i těla mladých lidí v povinné vojenské  službě a všech vojáků.

Modleme se za porážku teroristů a uspořádání poválečné Gazy podle Božích plánů.

Přátelé Izraele
Za odvážné přátele a spojence Izraele mezi politiky a národy světa.
Za dobré vztahy mezi USA (i dalšími národy– EU, Čína, Rusko) a Izraelem, ať se jejich politika neobrací proti Izraeli.
Aby náš národ byl v přátelském vztahu s Izraelem.
Aby evropské vlády porozuměly významu Izraele a chránily ho.
„Kdo prokleje tebe, bude proklet, kdo žehnat bude tobě, sám bude požehnán.“ Genesis

Církev
Modleme se, aby církev nepodléhala teologii náhrady a žehnala Božímu plánu záchrany Izraele.
„Abyste nespoléhali na svou vlastní moudrost, chtěl bych, bratři, abyste věděli o tomto tajemství: Část Izraele propadla zatvrzení, avšak jen do té doby, pokud nevejde plný počet pohanů.“ Pak bude spasen všechen Izrael, jak je psáno: ‚Přijde ze Siónu vysvoboditel, odvrátí od Jákoba bezbožnost; to bude má smlouva s nimi, až sejmu jejich hříchy. Římanům 11,25-27

Aby církev pila z pramene spásy
„A dodal: Již se vyplnila. Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé.“                         Zjevení Janovo 21,6

Žehnejme poznáním pravdy Boží Židům
2. Korintským 3,15-16
„A tak až podnes, když se čte Mojžíš, leží na jejich srdci závoj. Avšak, když se obrátí k Pánu, je závoj odstraněn.“
Za duchovní obživení izraelského národa (Ez 37,1-14) –

ať od nejmenšího po největšího poznávají Boha svým srdcem (Jr 31,33-34)

Toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, je výrok Hospodinův: Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem.  Už nebude učit každý svého bližního a každý svého bratra: ‚Poznávejte Hospodina!‘ Všichni mě budou znát, od nejmenšího do největšího z nich, je výrok Hospodinův. Odpustím jim jejich nepravost a jejich hřích už nebudu připomínat.“

Zj 3,20 Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.

Žehnejme zemi Izrael
Žalm 85, 9-14
„Vyslechnu, co promluví Bůh Hospodin, zajisté vyhlásí pokoj pro svůj lid, své věrné, jenom ať se k své hlouposti nevracejí! Ano, jeho spása je blízko těm, kdo se ho bojí, v naší zemi bude přebývat sláva. Setkají se milosrdenství a věrnost, spravedlnost s pokojem si dají políbení.
Ze země vyraší pravda, z nebe bude shlížet spravedlnost. Hospodin dopřeje dobrých časů, svou úrodu vydá naše země.
Před ním půjde spravedlnost a on bude kráčet její cestou.“

Žehnejme poznáním pravdy Boží Arabům
Aby jim Bůh „vyrval krvavé sousto z úst“ (Za 9,7), aby jejich vůdcové měli ohled alespoň k vlastním lidem; za ochranu a požehnání pro všechny arabské křesťany.
Izajáš, 19, 23-25
„V onen den povede silnice z Egypta do Asýrie, takže Asyřané budou chodit do Egypta a Egypťané do Asýrie a Egypťané budou uctívat Hospodina spolu s Asyřany.
V onen den vytvoří Izrael s Egyptem a Asýrií trojici; bude požehnáním uprostřed země,
protože Hospodin zástupů mu bude žehnat takto: „Požehnán buď lid můj egyptský a dílo mých rukou Asýrie a mé dědictví Izrael.“

Žehnejme vědcům, zdravotníkům, učitelům, novinářům ochranou od zlého, poctivostí, pravdivostí a bázní Boží a jak vás Duch sv. povede.

Žehnejte rodinám a Jeruzalému                                                                                                                                                                                        Vyhlašujme:
„Kéž je na tvých valech pokoj, kéž se tvé paláce těší klidu!
Pro své bratry, pro své druhy vyhlašuji: „Budiž v tobě pokoj!“
Pro dům Hospodina, našeho Boha, usiluji o tvé dobro.“
Žalm 122